HİZMETLERİMİZ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI DAHİLİNDE HER TÜRLÜ PROJE HAZIRLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEK

Soğuk Hava Depoları, İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi, Zeytin Yağı Fabrikası. Nar suyu, Meyve suyu Fabrikası, Salça İşleme Tesisi, Mandıra Tesisi, Bal İşleme Tesisi, Altarnatif Enerji Kaynakları ile ( Güneş Solar Enerji, Rüzgar, Jeotermal ve Biyogaz) yapılacak üretim tesisleri, Seralar v.b. )

      Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:

1 - Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

3- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

4- Çelik silo ve soğuk hava deposu yatırımları,

5- Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,

6-Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri,

7- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,

8-Hayvansal orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,   hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

        Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarını yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

 

* 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecektir.

* İlgili tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içerisinde projenin gerçekleştirileceği ildeki İl Tarım Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

        2015 yılına kadar % 50 devlet desteği ile kurmaktayız. Bu projelerin üst sınırlar bireysel yatırımlarda 300.000,00 TL olup, şirket, kooperatif ve birlik tarafından yapılacak yatırımlarda 800.000,00 TL’ dir. Tarım sektöründe devam edecek olan % 50 si devlet tarafından karşılanan ekonomik ve altyapı konularındaki yatırımlarla ilgili şu ana kadar hazırlamış olduğumuz projelerin tamamı onay almış olup referanslar bölümünden takip edebilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ

No

KONTROL EDİLECEK BELGELER

VAR/YOK

1

VIII. Etap (2013/59 No’lu Tebliğ) formatına uygun doldurulmuş başvuru formu, ekleri bir takım olarak sunulmuştur.

 

2

Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru beyanı imzalanmıştır.

 

3

Ortaklık varsa; formu ortaklar tarafından imzalanmıştır.

 

4

Başvuru formunun sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanmıştır.

 

5

Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge eklenmiştir.

 

6

Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi eklenmiştir.

 

7

Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi eklenmiştir.

 

8

Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı eklenmiştir.

 

9

Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri eklenmiştir.

 

10

Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir.

 

11

İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi eklenmiştir.

 

12

Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi eklenmiştir.

 

13

Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

 

14

Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

15

Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

16

Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

17

Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

18

Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

19

Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

20

Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

21

Yatırım işletme planı dosyası ek-5 formatına göre hazırlanmıştır.

 

22

Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi eklenmiştir.

 

23

Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı eklenmiştir.

 

24

Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi eklenmiştir.

 

25

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi eklenmiştir.

 

26

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi eklenmiştir.

 

27

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu eklenmiştir.

 

28

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir.

 

29

Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir.

 

30

Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı eklenmiştir.

 

31

Yeni ve tamamlama konusunda yatırım yerinin (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Küçük Sanayi Sitesi hariç) ipotekli ve şerhli olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge eklenmiştir.

 

32

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında yatırım yerinin ipotekli ve şerhli (Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ipotek ve şerhi ile  3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında şerh konulan yerlerden ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ve program kapsamında konulan şerh hariç) olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge eklenmiştir. Yatırım yeri ipotekli ise, ilgili bankadan alınan olumlu görüş yazısı eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

33

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda başvuruya esas tesisin daha önce bu program ile ilgili olarak yayımlanan 2011/9 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve 2012/64 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlanmadığına dair taahhütname eklenmiştir.

 

34

Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname eklenmiştir.

 

35

Yeni tesis başvurularında (Koyun keçi ve manda yatırımları hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar/mevzi imar planını getireceğine dair taahhütname eklenmiştir.

 

36

Koyun keçi ve manda konusundaki yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planına bakılmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı eklenmiştir.

 

 

  Haberler


  Linkler


  Döviz Kurları
USD Alış : TL
USD Satış : TL
EURO Alış : TL
EURO Satış : TL
GBP Alış : TL
GBP Satış : TL


  Hava Durumu
Muğla


ANASAYFA            HAKKIMIZDA            HİZMETLERİMİZ            REFERANSLAR            İLETİŞİM