HİZMETLERİMİZ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI DAHİLİNDE HER TÜRLÜ PROJE HAZIRLAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERMEK

Soğuk Hava Depoları, İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi, Zeytin Yağı Fabrikası. Nar suyu, Meyve suyu Fabrikası, Salça İşleme Tesisi, Mandıra Tesisi, Bal İşleme Tesisi, Altarnatif Enerji Kaynakları ile ( Güneş Solar Enerji, Rüzgar, Jeotermal ve Biyogaz) yapılacak üretim tesisleri, Seralar v.b. )

      Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı ile ilgili aşağıdaki ekonomik yatırım konularını kapsar:

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez.

        Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarını yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

 * 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecektir.

* İlgili tebliğin yayımı tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde projenin gerçekleştirileceği ildeki İl Tarım Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

                                         BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

 

No

KONTROL EDİLECEK BELGELER

VAR/YOK

UYGUN/UYGUN DEĞİL

1

Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu

 

 

2

Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge

 

 

3

Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi

 

 

4

Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi

 

 

5

Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı

 

 

6

Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri

 

 

7

Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname

 

 

8

İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi

 

 

9

Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi

 

 

10

Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç).

 

 

11

Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

12

Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

13

Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

14

Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

15

Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

16

Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

17

Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır.

 

 

18

Yatırım işletme planı dosyası ek-5 formatına göre hazırlanmıştır.

 

 

19

Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi

 

 

20

Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı

 

 

21

Başvuru sahibine ait yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi/kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi

 

 

22

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurularda yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi

 

 

23

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi

 

 

24

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu

 

 

25

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi

 

 

26

Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi

 

 

27

Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı

 

 

28

Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge

 

 

29

Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge

 

 

30

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge

 

 

31

Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname

 

 

32

Yeni tesis başvurularında (Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname

 

 

33

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı

 

 

34

Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası

 

 

35

Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası

 

 

36

KKYDP 2013/59 nolu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça programa alınan ve yatırım yeri büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan başvurularda imar planındaki gecikme sebebiyle hibe sözleşmesi imzalanamayan projeler için; imar planındaki gecikme sebeplerine ilişkin olarak büyükşehir belediyesinden alınan yazı

 

 

 

Not 1:Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

Not  2:28. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) bendine göre değerlendirilmelidir.

Not  3: 30. maddede yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder.

Not 4: 34. maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikasını ifade eder.

Not 5: 35. maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.

Not 6:KKYDP; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını ifade eder

Not 7:İmar planı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını ifade eder.

 

  Haberler


  Linkler


  Döviz Kurları
USD Alış : 2.9051 TL
USD Satış : 2.9104 TL
EURO Alış : 3.2525 TL
EURO Satış : 3.2584 TL
GBP Alış : 4.2151 TL
GBP Satış : 4.237 TL


  Hava Durumu
Muğla


ANASAYFA            HAKKIMIZDA            HİZMETLERİMİZ            REFERANSLAR            İLETİŞİM