logo
HABERLER

KKYDP 14.3.ETAP HİBE BAŞVURULARI 11.02.2022 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR...

KKYDP 15.ETAP BAŞVURU KONU VE TUTARLARI (% 50 si HİBEDİR)
www.sentezmydanismanlik.com
 
 
 
YATIRIM KONULARI
YENİ TESİS YATIRIMLARINDA KAPASİTE ARTTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME YATIRIMLARINDA  TAMAMLAMA YATIRIMILARINDA
Yaş meyve sebze tasnif,  paketleme ve depolama tesisi ile diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması
 
5.000.000 3.000.000 3.500.000
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 5.000.000 3.000.000 3.500.000
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 5.000.000 3.000.000 3.500.000
 Yenilenebilir enerjiden ısı/elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik tesisler ( Tesis çatılarında)
 
---- 3.000.000 ----
 Soğuk hava depoları ve Çelik Silolar
 
 
5.000.000 3.000.000,00 ----
 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve depolanması
 
5.000.000 ----- -----
Büyükbaş Hayvan Ahırları
 
5.000.000 3.000.000 3.500.000
Küçükbaş Hayvan Ahırları / Hindi Kaz Tesisleri 5.000.000 3.000.000 3.500.000
Su ürünleri tesisleri ve kültür mantarcılığı 5.000.000 3.000.000 3.500.000
Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 5.000.000 3.000.000 3.500.000
 
 

*Yatırım yerlerinin ilgi kanunlar çerçevesinde imar’ a açık olması şarttır.
*Yatırım yapılacak yer üzerinde ipotek ve şerh olmamalıdır.(Kapasite artırım teknoloji yenileme hariç)
*Kapasite artırımı yapacak yatırımcılar; daha önce bu yatırımlardan faydalanmış ise 3 yılını doldurmadan başvuru yapamaz.( Örneğin; tesis çatısına güneş paneli yatırımı yapacaklar)
 
 
 
 
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği.
 
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret
sicil gazetesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge.
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı. ( ŞİRKETLER İÇİN)
 
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi
 
7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi.
 
8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi.
 
9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) (MALİ MÜŞAVİR ONAYLI)
10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi. ( Mimari Proje)
11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı.
( Mimari Proje Üzerine)
12 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi.
( Tapu Belgesi Onaylı )
13 Yeni, Kapasite arttırımı ve ya teknoloji yenileme yatırımlarında gerçek kişi veya tüzel kişi kira kontratı (5 yıllık)
14 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular  için üretim izin belgesi. (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)
15 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu.
16 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular
için yapı kullanma izin belgesi. (Bu belge için Tebliğin 8.8 nci maddesine dikkat edilmesi gerekir.)
17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi.
 
18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı.
( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
19 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge. ( TAHKİYATLI TAPU KAYDI, TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
20 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan  şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge. (TARIM İL MÜDÜLÜKLERİ, TAD BİRİMİ)
21 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde,geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge.
22 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname. ( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
23 Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Kayıt Arşiv Belgesi( Şirket Ortakları ve Yetkili Müdürler için)
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 1     |     Toplam Ziyaretci: 518730     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 560859