logo
HİZMETLER

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ VE IPART II PROGRAMI DAHİLİNDE PROJE HAZIRLAMA HİZMETİ

Turizm Tesisleri, Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan modern tesisleri (Süt ve Et  büyük , küçükbaş hayvancılığı), Çiftlik Faaliyetleri Yatırımları, Soğuk Hava Depoları, İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi, Zeytin Yağı Fabrikası. Nar suyu, Meyve suyu Fabrikası, Salça İşleme Tesisi, Mandıra Tesisi, Bal İşleme Tesisi, Alternatif Enerji Kaynakları ile ( Güneş Solar Enerji, Rüzgar, Jeotermal ve Biyogaz) yapılacak üretim tesisleri, Alternatif Enerjili Seralar v.b.)
 

  (1) Ekonomik yatırım konularında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
- Sera tesisleri için  tamamlama ve kapasite artırımı-teknoloji yenileme  hibe başvurusu yapılamaz. Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı-teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.
- Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır.
- Yenilenebilir enerji dönüştürme tesisleri ile sera yapımı projesinin birlikte tek bir yatırım proje teklifi olarak verilmesi gerekir.
- Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez.
    - Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller yakın parselde yer alabilir. Bu durumda seranın bulunduğu parselde yer alan enerji nakil hattı da hibe desteği kapsamında olup enerji nakil hattının parsel dışındaki kısmı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır. 
- Yenilenebilir enerji içermeyen sera yapımına yönelik yatırım proje başvuruları kabul edilmez.
- Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvurularında başvuru konusu SER olur, niteliği yeni tesis ve elektrik enerjisi üretilecekse en geç ilk ödemede bağlantı anlaşması alınması şarttır.
- Ancak, mevcut seralar için sadece yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir ve bu başvurular kapasite artırımı -teknoloji yenileme olarak değerlendirilir.
 - Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir.
-Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı-teknoloji yenileme, projenin konusu kodu ise YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konusu kodu SER  (yenilenebilir enerji kullanan seralar) olarak belirtilmiş ise başvuru iptal edilir.
- Daha önce yenilenebilir enerji kaynaklı sera ile ilgili olarak hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar aynı sera ile ilgili başvuru yapamazlar.
- Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet;
- Topraklı seralarda en fazla 125.000 TL/da,
- Topraksız seralarda en fazla 160.000 TL/da,
- Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla200.000 TL/da,
- Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 200.000 TL/da olmalıdır.
- Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az üç dekar olmalıdır.
d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
Yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri;
- Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili yeni tesis başvurularında projenin bir unsuru olması halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
- Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir.
- Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili mevcut bir tesisin (mevcut tesisin program kapsamında gerçekleştirilmiş olması şartı aranmaz) enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvuru olması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği kapasite artırımı -teknoloji yenileme, projenin konusu YEÜ (yenilenebilir enerji üretim tesisi) olarak belirtilmelidir.
  - Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla  % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerji; mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının % 110 unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
Örneğin: Tesisin onaylı elektrik projesinde belirtilen toplam kurulu gücü 15 kW/h ve yıllık enerji ihtiyacı ise 15 kW/h X 24 saat X 360 gün = 129.600 kW/yıl olsun. Bu tesise rüzgar santrali kurulmak istenmesi durumunda santralin gücünü belirlemek için meteorolojiden rüzgar santralini çalıştıracak kuvvetdeki yıllık rüzgarlı saat miktarı alınacak 66.096 kW/yıl- 142.560 kW/yıl arasında üretim yapacak kapasitede rüzgar santrali seçimi yapılmalıdır. yenilenebilir enerji üretim tesisinin kapasitesi yıllık enerji ihtiyacının % 51’i olan 66.096 kW/yılın altında kalıyor ise bu tesis veya ünite için hibe desteği verilmez. Yapılacak yenilenebilir enerji üretimi tesisine ait yıllık enerji üretiminin % 110’u olan 142.560 kW/yıl dan fazla olması halinde aşan kısım ayni katkı olarak projelendirilmelidir. Yatırımcının projelendirdiği yenilenebilir enerji üretim tesisinin veya ünitesinin yıllık enerji üretimi 200.000 kW/yıl ve maliyeti 1.000.000 TL olsun. Bu durumda yatırımcı proje başvurusunu yaparken (142.560 kW/yıl / 200.000 kW/yıl) X 1.000.000 TL = 712.800 TL’lik kısmı hibeye esas proje tutarı kapsamında, bu miktarın dışında kalan 287.200 TL ise ayni katkı olarak bütçelendirilmelidir.
- Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.)   
- Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.
- Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj neticesinde pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.
- Ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.
e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 
         I- Büyükbaş için sabit yatırımlar
a) Damızlık (Manda/Sığır)
        II- Küçükbaş için sabit yatırımlar
        a) Et (Koyun/Keçi)
        b)Süt (Koyun/Keçi)
        III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar
Et (Hindi/Kaz)
Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.
        IV- Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar
        V- Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar
        Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerinin kapasiteleri en az aşağıdaki büyüklükte olacaktır;
Damızlık sığır: en az 10 baş damızlık kapasiteli tesis,
Damızlık Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis,
Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis,
Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis,
Hindi/kaz yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/kaz kapasiteli tesis,
Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis,
olmalıdır.
 
Büyükbaş, Küçükbaş, Kanatlı, Örtüaltı yetiştiriciliğine yönelik yatırım konularında yapılacak tesislerde; iyi tarım uygulamaları kodu Tebliği (Tebliğ no: 2016/46) yer alan kapasite ve yapım standartlarına uygun olması, ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce www.tarim.gov.tr adresinde 9/5/2017 tarihinde yayınlanan Ticari etlik ve yumurtacı kanatlı işletmelerin Biyogüvenlik talimatına uygun olması gerekmektedir.
 
Süt üretimine yönelik küçükbaş (koyun/keçi) ve damızlık büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
          - Kapasitesine uygun planlanmış ahır/ağıl yapımı ile süt sağım ünitelerini içeren yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.
          - Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır.
          - Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 50 baş ise başvuru sahibinin en az 30 baş süt ineği veya süt mandasına sahip olması veya nihai rapordan önce hayvan varlığını karşılayacağını (30 baş) taahhüt etmesi gerekmektedir.
          - Koyun ve/veya keçi için sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40'ından az olamaz. Örneğin sunulacak projenin kapasitesi 500 baş ise başvuru sahibinin en az 200 baş koyun-keçiye sahip olması veya taahhüt etmesi gerekmektedir. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur. Ancak kapasitesi 500 baştan küçük olan başvurularda ise bu unsurlar zorunlu değildir.
          - Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
          - Koyun-keçi yatırımlarında et ve süt üretimi ayrımı yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir.Yatırımın niteliği yeni yatırım olması şartıyla mobil süt sağım ünitesi projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. Aksi halde mobil süt sağım ünitesine destek verilmez. Yeni yatırım olmadığı durumda yatırımcı mobil süt sağım ünitesini almak isterse ayni katkı ile karşılamak durumundadır.
          - Büyükbaş ve küçükbaş konularında yeni yatırım niteliğindeki başvurularda kendisine ait veya en az 7 yıl kiralanmış tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yaptığını göstermesi durumunda; yem bitkileri ekim, biçim, paketleme ve gübre dağıtma makineleri projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup 1 büyükbaş veya 10 küçükbaş  hayvan için en az 3 dekar ekilir yem bitkisi arazisi olmalıdır.  
          - Mevcut ahır/ağılın kapasitesini artırmaya yönelik olarak kapasite artırımı - teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir. Örneğin mevcut ahır/ağılın kapasitesi 200 baş iken 400 başa çıkarılması gibi.
          - Mevcut ahır/ağılda yukarıda açıklanan unsurların mevcut olması şartıyla, sadece sabit süt sağım ünitesi için de kapasite artırımı-teknoloji yenileme konusunda hibe başvurusu yapılabilir.
          - Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
          - Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir. 
          - Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
          - Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
         
Etçi ırk damızlık sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.
 
          Etçi damızlık büyükbaş (sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
- Yeni tesis/tamamlama/kapasite artırımı-teknoloji yenileme başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.
- Etçi damızlık Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, projede belirtilen tesis kapasitesindeki hayvan varlığının en az % 70’i karşılanacaktır. Örneğin, ahır kapasitesi 100 baş ise, en az 70 baş damızlık et hayvanı alması gereklidir.  Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz.  Gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, silaj çukuru gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.
- Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonu taahhüt sayılır. Etçi damızlık büyükbaş için yapılan sabit yatırım proje başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı için taahhüt ayrıca verilebilir, ya da başvuruda belirtilir.
- Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.
- Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. Yatırımcının hayvan alımı ile ilgili taahhüdünü yatırım süresi içerisinde yerine getirmesi ve hayvan varlığının il müdürlüğünce yerinde tespit edilerek kayıt altına alınması ve yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
- Hayvan varlığı mevcut olan yatırımcılar için yatırımın tamamlanmasından sonra hibe ödemesi yapılır.
 
Damızlık büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırm projeleri;
- Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır.
- Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz.
Hindi ve Kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar;
- Beyaz et üretimine yönelik et /hindi/kaz yetiştiriciliği konusunda yapılan tesisler.
- Kesimhane hibe desteği kapsamda değerlendirilmez.
Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar;
- İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsar.
- Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur.
- Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında değerlendirilir.
Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar;
- Kültür mantarcılığına yönelik sabit yatırımlar; mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.
- Yeni tesis olarak tek başına kompost hazırlama ünitesine hibe desteği verilmez. Ancak mevcut bir mantar üretim tesisi için yapılacak kompost hazırlama ünitesi için kapasite artırımı - teknoloji yenileme olarak başvuruda bulunulabilir.
- Sabit raflar ve paketleme ünitesi de hibe desteği kapsamındadır.
 
          f) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 
          - Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi)
          - Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden yada işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün. (örnek sera veya budama atıkları v.b.)
          - Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik yeni tesis, kapasite artırımı - teknoloji yenileme ile tamamlama proje başvurularına hibe desteği verilmektedir. Ancak yeni tesis veya tamamlama hibe başvurularında sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin her biri için tek başvuru yapılabileceği gibi iki konuyu birlikte içeren başvuru da yapılabilir.
             - Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez.
             - Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.
2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından;
a) Kırsal turizm yatırımları,
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
c) El sanatları ve katma değerli ürünler,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
a) Kırsal turizm: 39 ilde; Sadece yeni tesis başvuruları için kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı v.b) içinde barındıran tesislere verilecektir. Alınacak makine ekipman ve malzemeler tesisin kapasitesiyle orantılı olmalıdır. Konaklama tesislerinde gerekli izin, ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma belgesi nihai rapor ile birlikte istenir. Konaklama tesisi yatırımları dışındaki yatırımlarda ise turizm belgesi istenir.
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri:
1- Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı.
2- Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,(tüm imalatlar TSE, yürürlükteki teknik mevzuata, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı işleri genel teknik şartnamesine uymalıdır,  kullanılacak yapı malzemesi sızdırmaz ve sülfata dayanıklı olmalıdır) ceviz hasat makinesi.
3- Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme.
4- Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü. 
5- Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo,
6- Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu,
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir.
Örneğin; Yatırımcı yukarıdaki altı guruptan sadece bir gurubun içinde bulunan mal alımlarından birini, birkaçını veya tamamını almak için başvuruda bulunabilir. Yatırımcı aynı anda üçüncü gurubun içindeki çadır ağıl, ahır ve dördüncü gurup içindeki plastik tünele başvuruda bulunamaz.
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik gezici arıcı ve yaylacılar için yapılan başvurularda sabit işletmenin olduğu yerin mülkiyet belgesi istenir.
* Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarda yatırımcıya ait farklı parseller bir bütün ve tek işletme olarak değerlendirilir.
c) El sanatları ve katma değerli ürünler: 39 ilde, Kırsal alanda bulunan tesislerde illerce belirlenecek çeşitli el sanatları.
- Bütün başvuruları için yatırım yerinin mülkiyeti;
             1) Başvuru sahibi adına olabilir.
             2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü,  organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir.
             3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir.
             4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilerden kiralanmış olabilir.
             5) Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesinin noter tasdikli olması şarttır.
-Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme başvurularında ;
             1) Tahsis / irtifak / kiralama süresi Tebliğin (2017/22 nolu Tebliğ) yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır.
             2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir.
             3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır.
             4) 3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.
- Yatırımın yapılacağı yerin hisseli olması halinde;
a) Hissedarlardan birisinin başvurusu halinde  diğer hissedarlardan muvafakat alınmalıdır.
b) Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.
- Aynı parselin birden fazla kişi tarafından kiralanarak başvuru yapılması halinde;
a) Kiralanan alan sunulan yatırım projesi için yeterli  olmalıdır.
b) Kiralama, başvuru yılı itibariyle en az 7 (yedi) yıl süreli ve noter tasdikli olmalıdır.
c) Ulusal mevzuat gereği alınması gereken tüm yasal izin ve ruhsatlardan başvuru sahipleri sorumludur.
 
 YATIRIM KONULARI  TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ
 
YATIRIM KONUSU YENİ TESİS YATIRIMLARINDA TL. KAPASİTE ARTTIRIMI YATIRIMLARINDA  TL. TAMAMLAMA YATIRIMILARINDA TL.
Yaş meyve sebze tasnif,  paketleme ve depolama tesisi ile diğer bitkisel ürünlerin işlenmesi,paketlenmesi ve depolanması 2.000.000 1.500.000 1.750.000
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000 1.500.000 1.750.000
 Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasi 2.000.000 1.500.000 1.750.000
 Yenilenebilir enerjiden ısı/elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik tesisler ( Tesis çatılarında) ---- 1.500.000 -----
 Soğuk hava depoları ve Çelik Silolar 2.000.000 ----- -----
 Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve depolanması 2.000.000 ----- -----
Büyükbaş Hayvan Ahırları 2.000.000 1.500.000 1.750.000
Küçükbaş Hayvan Ahırları / Hindi Kaz Tesisleri 2.000.000 1.500.000 1.750.000
Su ürünleri tesisleri ve kültür mantarcılığı 2.000.000 1.500.000 1.750.000
Kırsal turizm yatırımları
( Otel, Apart Otel, Pansiyon v.b.)
1.500.000 ----- -----
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
( Hayvan Çiftliği Ekipmanları, Seralar v.b.)
----- 500.000 -----
 

 
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1 Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği.
 
2 Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret
sicil gazetesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
3 Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge. ( KIRSAL TURİZM YATIRIMLARINDA İSTENİLMEZ.)
4 Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi. ( ŞİRKETLER İÇİN)
5 Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı. ( ŞİRKETLER İÇİN)
 
6 Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri, Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi
 
7 İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi.
 
8 Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi.
 
9 Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları. (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) (MALİ MÜŞAVİR ONAYLI)
10 Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi. ( Mimari Proje)
11 Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı.
( Mimari Proje Üzerine)
12 Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi.
( Tapu Belgesi Onaylı )
13 Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile
yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi.
 ( En az 7 yıllık)
14 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular  için üretim izin belgesi. (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)
15 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu.
16 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular
için yapı kullanma izin belgesi. (Bu belge için Tebliğin 8.8 nci maddesine dikkat edilmesi gerekir.)
17 Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi.
 
18 Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı.
( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
19 Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge. ( TAHKİYATLI TAPU KAYDI, TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
20 Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan  şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge. (TARIM İL MÜDÜLÜKLERİ, TAD BİRİMİ)
21 Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde,
geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge.
22 Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, yararlanmayacağına dair taahhütname. ( TARAFIMIZDAN HAZIRLANACAK)
 

   


FOTOĞRAFLAR
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ  VE IPART II PROGRAMI DAHİLİNDE PROJE HAZIRLAMA HİZMETİ
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 3     |     Toplam Ziyaretci: 358850     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 393187