logo
HABERLER

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI PROGRAMI 15.ETAP BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.

Son başvuru tarihi: 29.03.2024
Yeni Projeler için;                               14 milyon TL.nin % 50 'si
Teknoloji Yenileme Projeleri için;     10 milyon TL.nin % 50 si
Yarım Kalmış Yatırımlar için;             12 milyon TL.nin %50 si hibe olarak belirlenmiştir.


* Yatrım yeri kiralık ise en az 7 yıllık noter onaylı kira kontratı gereklidir.

BAŞVURUDA İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1- Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil
Gazetesi
2- Uygulama rehberinin yayımı tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi 
3- Yatırım için yetkili kurul kararı (tarımsal amaçlı örgütlerde genel kurul kararı) ile tüzel
kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin karar ve noter onaylı imza
sirküleri
4- Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular
için başvuru sahibinin başvuru konusu ve niteliği ile ilgili Bakanlık kayıt sistemine
kayıtlı olduğuna dair belge
5- İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi veya mali bilanço, gelir tablosu ve vergi levhası 
6- İnşaat işleri alımlarında inşaat metrajı, keşif özeti, teknik şartnamesi 
7-Makine ve ekipman alımlarında makine ve ekipman teknik şartnamesi, bina büyüklüğü
ile alınan makine ve ekipmanın uyumlu ve üretim aşamalarında gerekli olduğuna dair
“Teknik Rapor”, traktör kullanımı gerektiren makine ve ekipman alımlarında başvuru
sahibinin alınacak makine ve ekipmanın kullanımını sağlayacak güçte traktörü
olduğuna dair ruhsat
8-Tapu kaydı (web tapu üzerinden ya da tapu müdürlüğünden alınacak malik için detaylı
Şerh/Beyan/İrtifak bilgisi içeren belge), arazi kiralık ise kira kontratı, hisseli araziler
için muvafakatname ve tesisin faaliyetine engel olabilecek ölçüde başka bir tesis
kurmayacaklarını beyan ettikleri taahhütname
9-Proje başvuruları için avan proje/tatbikat projesi, alınması planlanan makine ve
ekipmana ait ölçekli yerleşim planı ve tatbikat projesi ile başvurulması halinde
müelliflere ait oda kayıt belgeleri, avan proje ile başvurulması halinde müelliflere ait
diploma
10-22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
Tarım Reformu Kanunu ve/veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında konulan şerhler için ilgili
kurumdan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge, Tarım arazileri
üzerinde yapılacak yatırımlar için 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında alınan izin belgesi
11-Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için yapı ruhsatı
veya yapı kullanma izin belgesi ya da başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu
ilgili kurumdan alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazı
12-Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular
için başvuru konusu ve niteliği ile ilgili üretim izin belgesi (İşletme kayıt
belgesi/işletme onay/şartlı onay belgesi), işyeri açma ve çalışma ruhsatı, demirbaş kayıt
listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile kapasite raporu veya ekspertiz raporu; varsa tesisin
hastalıktan ari işletme olduğuna dair belge
13-Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular
için yapı kullanma/yapı kayıt izin belgesi
14-Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki
başvurularda; sadece mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından
bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri
ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge
15-Genel Taahhütname
16-Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım proje
başvurularında, başvuru sahibinin, nihai rapordan önce tesiste bulunması zorunlu
hayvan varlığını karşılayacağına dair taahhütname ve/veya mevcut hayvan varlığı için
Türkvet kaydı belgesi, Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik başvurularda başvuru sahibinin
AKS’ye kayıtlı olduğuna dair belge
17- Coğrafi İşaret Tescil Belgesi 
18-Adli sicil kayıt belgesi (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için), adli sicil kaydı
olması durumunda mahkeme kararı
19- İl/ilçe müdürlükleri döner sermayesine yatırılan KKYDP’ye ait başvuru ücret makbuzu 
20-İkametgâh belgesi, Yatırımcının Bakanlık Kayıt Sistemine son beş yıldır kesintisiz
olarak kayıtlı olduğuna dair belge
21- Engellilik Sağlık Kurulu Raporu 
22- Başvuru sahibinin yaylacı/göçer olduğuna dair belge 
23-Su ürünleri konusunda yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması
niteliğinde proje sunan yatırımcıların ön izin belgesi almak için il müdürlüğüne vermiş
oldukları kayda girmiş dilekçenin bir nüshası
24 Başvuru sahibine ait SGK hizmet dökümü (Tüzel kişilerde yönetim kurulu üyeleri için) 
Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.
Not 2: Avan projede inşaat keşif, metraj şartı aranmaz. Projede üretime yönelik olarak yer alan makine ve ekipmanlar için ise ölçekli makine yerleşim
planı ile bu makinelere ait teknik şartname eklenmelidir.

 
MENÜ
- Hakkımızda
- Hizmetler
- Referanslar
- İletişim


HABERLER
- Tüm Haberler


LINKLERlogo ANASAYFAHAKKIMIZDAHİZMETLERREFERANSLARİLETİŞİM


Aktif Ziyaretci: 1     |     Toplam Ziyaretci: 518734     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 560863